مقالات دکتر خلعتبری و دکتر شیرودی

اثر بخشی برنامه آموزش مدیریت خشم بر کنترل و خودنظم دهی خشونت و تکانشگری مادران دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر رشت

بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران دچار آرتریت روماتوئید

بررسی رابطه بین کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان

مقایسه ی میزان سلامت روان در میان همسران شاهدی که ازدواج مجدد کردند و همسران شاهدی که ازدواج مجدد نکردند و تعیین اثربخشی درمان رفتاری- شناختی CBT بر مؤلفه های سلامت روان آنها

مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری

ارتباط بین تاب‌آوری و رضایت از زندگی

تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین

تاثیر داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری نو جوانان

رابطه بین شیوه‌های فرزند پروری ادراک شده، استرس ادراک شده و تیپ شخصیتی Dبا گرایش به مواد مخدر

مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

رابطه بین تیپ شخصیتی ، مکان کنترل و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش آن در کارکنان ایران خودرو

بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر میزان خودکارآمدی بیماران وابسته به مواد

مقایسه اثربخشی روش های آموزش
مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری
و پرخاشگری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه

رابطه بین سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دختران مقطع متوسطه شهری ساری

مقالات خارجی دکتر خلعتبری و دکتر شیرودی

The Relationship Between Personality Traits and Self-competence with Organizational Commitment of

Teachers of Girl’s Primary Schools of Talesh in Academic Year 2011-201 2

Relationship between transformational leadership styles with psychological empowerment

Relationship between transformational leadership styles with self-determination of employees

Quarreling effect on educational performance of the guidance level girls of Savadkuh city at educational year 2010

The relationship between identity components and hardiness among university students

Researching the positive and negative emotion and optimism with enduring in the scholar.

The relationship between hardiness and exam anxiety in students

Effect of early Skin-to-skin contact of mother and newborn on mother’s satisfaction

Determine the effectiveness of life skills training (deal with anger and coping with depression) on social adjustment and hope to life of Parkinson’s patients in Tehran

Study of Depression in Women in Various Periods of Life

An Overview of the Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children

A Review on the Position of Woman in Literature and Art with an Emphasis on Psychological Characteristics of Woman

The impact of information technology on customer relationship management and job creation

The relationship between job stress and anxiety level of the employees of Tehran municipality and determining the effectiveness of life skills training in reducing them

The Relationship Between information technology and administrative corruption

The relationship between information information technology,identity and ethics

The impact of information technology on teaching and curriculum

Information Technology and its Impact on Education and the Challenges Ahead

The Study of Relationship Between Principal’s Emotional Intelligence Components and Mental Health with Conflict Management Strategies in High Schools of Rasht

A Review on Depression and Anxiety During Women’s Menopause

Relationships among self-esteem, internal control source and self-concept with emotional intelligence and happiness

Studying the relationship between the feeling of stress and stress coping styles and immunization education affection against stress (SIT) an reducing stress on female cancer patients

Efficacy of Positive Parenting and Painting on Improving Children’s Behavior Problems and Parenting Styles


An overview on depression prevalence in pregnant women


The Effectiveness of Group Cognitive Therapy on the Reduction of Depression, Anxiety and Perceived Stress in the HIV positive Men of Guilan Province

Survey of influence of cognitive therapy principle and techniques’ training and subjects’ self-help to anxiety girls’ students’ high school Tehran


Comparison of women’s self -esteem, self- concept and locus of control between the sexual and none-sexual delinquent women in Prisons of Guilan province

The Study of the Quality of Life and Personality Traits of NEO Five Factors Concerning Death Anxiety in Shahed University Students


Self – esteem and Perfectionism in the Chess Players


Customer Relationship Management (CRM) and Its Risk Factors


Children’s behavioral disorders, symptoms, prevalence and its problems with a brief overview of family-based therapeutic intervention


The Role of E-Commerce in Electronic Customer Relationship Management (ECRM) and the Factors Affecting It

Psychological explanation of the importance of Customer Relationship Management (CRM), applications and challenges facing to it

The relationship between emotional intelligence and personality traits with the thrill- seeking and self- efficacy in students of TAU Tonekabon Branch in the academic year 2010-2011

The relationship between emotional intelligence and personality traits with the thrill- seeking and self- efficacy in students of TAU Tonekabon Branch in the academic year 2010-2011

The relationship between leadership styles and personality traits

women

Examine the relationship between irrational beliefs and public health in pre-university students in Rudbar

Investigating The Relation Between Organizational Atmosphere And Mental Health Of Public Hospitals Of Rasht, Gilan

Research on Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfaction A survey study on Kermankhdro company’s Staff

The Effectiveness of Positive Parenting Skills Training Group for Parents of Children with Attention Deficit Disorder- Hyperactivity on Behavior Disorders in their Children

Schizophrenia and Artificial Schizophrenia

The Prevention of Drug Abuse, Methods, Challenges and Researches

Comparison of the Effectiveness of Mental, Physical and Combined Mental-physical Practices in Physical Fitness of Pre-university Boy Students of Rasht District 2, Iran

The Relationship between Emotional Intelligence and Life Satisfaction and Determining their Communication Skill Test Effectiveness

The Effectiveness of the Behavioral- Cognitive Therapy on the Reduction of the Rate of the Depression and Anxiety of the Infertile Women of the Rasht City


Parallel Genetic Algorithm to Solving Job Shop Scheduling Problem


A Memetic Algorithm for Hybrid Flow Shop Scheduling with Multiprocessor Task Problems


An Overview of the Prevalence of Postpartum Depression


  A Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Flexible Job-Shop Scheduling Problem


the Investigation of the Effectiveness of the Solution-Oriented Counseling in Reduction of the Marital Conflicts of Two-Career Couples


Effects of Cognitive Therapy and Training Program on Self-Assertiveness and Parenting Style


The Study of Dialectical Behavior Therapy Efficacy on the Amount of High School Student’s Depression and Suicide Thoughts in Rasht City, Iran


Study of the Significance and Strategic Position of Tiss Port in Terms of Tourism, Monuments and Appropriate Geographical

Effectiveness of Hardiness Training on Anxiety and Quality of Life of Pregnancy Women

Effectiveness of Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy on Suicidal Ideation in Individuals with Suicide Attempt History

Effect of Hardiness Training on Stress and Post Partum Depression

An Experiment on Conducting Mobile Learning Activities on the Virtual University

The Analysis of Relations between Initial Discordant Module and Students’ Behaviorist Characteristics

The Effect of Relaxation on Premenstrual Syndrome in Dormitory Students of Azad Tonekabon University of Iran

The Relationship between Marital Satisfaction (Based on Religious Criteria) and Emotional Stability

Correlation of Job Stress, Job Satisfaction, Job Motivation and Burnout and Feeling Stress

Studying the Relationship between Illogical Beliefs and General Health among Personals of Imam Sajjad Hospital in Ramsar Township

Educational Standard Content Design System for Virtual University